Team

 • Ivo Zhelev

  Owner

  i.zhelev@estat.bg

 • Joana Angelova

  Strategy and Business Development

  j.angelova@estat.bg

 • Hristo Yovkov

  Project manager

  hr.yovkov@estat.bg

 • Vanya Ilieva

  Project manager

  v.ilieva@estat.bg

 • Ivalina Simeonova

  Project manager

  i.simeonova@estat.bg

 • Svilen Kateliev

  Statistics and Data Processing

  s.kateliev@estat.bg

 • Georgi Ivanov

  Project manager

  g.ivanov@estat.bg

 • Emil Hristov

  Field manager

  e.hristov@estat.bg

 • Ana Andreeva

  Field Manager

  a.andreeva@estat.bg

 • Tanya Gemova

  Chief Accountant

  t.gemova@estat.bg