Нашите услуги

Всички услуги

Администрация на Министерски съвет - Извършване на медиен мониторинг и контент анализи по проект "Мониторинг и оценка на Комуникационната стратегия на Националната стратегическа референтна рамка и Комуникационния план на Оперативна програма "Техническа помощ"

Министерство на икономикатаТри вълни социологически проучвания за изпълнение и мониторинг и оценка на Годишните планове за действие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020г. и оценка на удовлетвореността от провеждането на информационните дни за популяризиране изпълнението на програмата.

Министерство на финансите/ Администрация на Министерски съвет - Мониторинг и оценка на Комуникационния план и дейностите по информация и публичност на Оперативна програма „Техническа помощ”

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма - Медиен мониторинг и контент анализ на публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по теми, свързани с ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

Българско дружество за защита на птиците - Оценка на информираността и отношението към египетския лешояд на основни целеви групи в ключови ареали, попадащи в мрежата на НАТУРА 2000

Министерство на туризма - Подпомагане на планирането на ефективни рекламни кампании с цел повишаване на интереса към туристическа дестинация България и привличане на чуждестранни и български туристи

Министерство на икономиката и енергетиката - Оценка на ефективността на националния маркетинг през 2012 и 2013 г. по проект "Маркетингови проучвания, анализи и методики за оценка на ефективността на националния маркетинг, изготвяне и актуализиране на стратегии“

Община Вършец - Мониторинг на ефективността, атрактивността и информативността на рекламните материали, разработени в рамките на проект на община Вършец "Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица, Годеч"

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ - Провеждане на социологически проучвания за специфичните информационни нужди на целевите аудитории на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР)

Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" - Оценка на кампанията "Стани ръководител на полети" и изготвяне на препоръки за подпомагане на ДП РВД при разработването на бъдещи кампании

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" - Изготвяне на национален доклад за съществуващите планове и стратегии за развитие на Дунавско-Черноморския регион