Нашите услуги

Всички услуги

Министерство на младежта и спорта - Провеждане на функционален анализ на министерството на младежта и спорта и изготвяне на проекти на нормативни актове и вътрешни документи в резултат от проведения функционален анализ

Национална служба по зърното - Извършване на функционален анализ в администрацията на Национална служба по зърното съгласно единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация

Държавна агенция за закрила на детето - Изготвяне на функционален анализ на Държавната агенция за закрила на детето, проект на Устройствен правилник на Агенцията и провеждане на съпътстващо обучение