ЕСТАТ ЕООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Всички клиенти

ЕСТАТ ЕООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

23.03.2022 г.

На 21.03.2022 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект №BG16RFOP002-2.089-5926-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ между ЕСТАТ ЕООД и УО на ОПИК, Министерството на иновациите и растежа. Проектът се реализира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 г., по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ в рамките Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”

Проектът е на обща стойност 50 000,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Продължителността на проекта е 3 месеца - от 21.03.2022 г. г. до 23.06.2022 г.

Основна цел

Основната цел на проекта се изразява във осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Териториален обхват и финансови източници

Дейностите по проекта се реализират на територията на Република България. Проектът се съфинансира със средства от Европейския фонд за регионално развитие – 85% и от Държавния бюджет на Република България – 15%.

Допустими дейности

Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал ще бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на дружеството.

Резултати

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места в дружеството.