Министерство на туризма

Всички клиенти

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“, Министерство на туризма ангажира ЕСТАТ с изпълнение на следните основни дейности:

- Извършване на маркетингови изследвания и проучвания на туристическия поток в отделните райони и извършване на анализи и прогнози за туристическото развитие. Проучванията се осъществяват сред български и чуждестранни туристи.

- Разработване на маркетингови стратегии за деветте туристически района на страната и общ комуникационен план с приложения за всеки район.

- Разработване на критерии за подбор на специализирани борси, изложения, туристически събития, B2B срещи, форуми и др. за участие на МСП в туризма и туристически сдружения.